Dr. Tong Wai Hung
湯偉雄醫生
(男)
香港大學內外全科醫學士
香港內科醫學院院士
英國皇家內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)
服務:
腸胃肝臟科專科
服務地點:
健滙專科中心 (西灣河)
中心詳情
健滙專科中心 (將軍澳)
中心詳情
健滙專科中心 (尖沙咀星光行)
中心詳情