Dr. Chan Wing Hong Peter_Grey
陳永康醫生
(男)
香港中文大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)
香港大學外科學系名譽臨床助理教授
香港中文大學外科學系臨床助理教授(名譽)
服務:
外科專科
服務地點:
健滙專科中心 (將軍澳)
中心詳情
健滙專科中心 (尖沙咀星光行)
中心詳情